Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Jumikamu
Y-tunnus: 2831072-1
Silmukuja 3, 70150 Kuopio

 1. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Mika Soininen

Sähköposti: mika.soininen (at) jumikamu.fi
Puhelin: 050 566 8051

 1. Rekisterin nimi

Jumikamun potilastietorekisteri

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään rekisteröidyn hoidon suunnittelun, seurannan, raportoinnin ja laadun varmistamiseksi.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lakisääteinen velvoite ja rekisteriin kerättävät tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
 1. Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisteriin kerätään lain vaatimat sekä potilaan hoidon ja yhteydenpidon kannalta tarvittavat tiedot:

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Kotikunta
 • Osoite- ja yhteystiedot
 • Markkinointilupa
 • Alaikäisen osalta huoltajan nimi ja yhteystiedot
 • Hoidon kannalta oleelliset terveystiedot
 • Asiakkaan luovuttamat hoitoa edistävät lisätiedot kuten ammatti ja harrastukset.
 • Hoitokertomus jokaisesta hierontakerrasta
 • Rekisteröidyn oikeus alennukseen tai sopimushintaan
 • Rekisteröidyn voimassa olevat lahjakortit
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot koostuvat rekisteröidyn täyttämästä asiakaslomakkeesta ensimmäisen hoitokerran yhteydessä sekä hoitokertojen aikana muodostuneista tiedoista. Tietoja täydennetään myös rekisteröidyn antamien ajanvaraustietojen mukaan.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn luvalla tai terveydenhuollon valvovien viranomaisten (Valvira, Avi) lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785) perustuvasta vaatimuksesta.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperiset tiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen potilasrekisteri sijaitsee tietokoneella, johon on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Myös potilastietojärjestelmä on suojattu henkilökohtaisella salasanalla.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty potilasrekisteriin.

 • Tarkastusoikeus on ainoastaan rekisteröidyllä itsellään, rekisteröidyn holhoojalla tai edunvalvojalla
 • Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa
 • Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla
 • Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeuden toteuttamisesta
 • Tarkastusoikeutta pyytävän henkilöllisyys tarkistetaan
 • Rekisteröidyllä on oikeus nähdä itseään koskevat tiedot ja halutessaan saada ne kirjallisena
 • Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Ellei tarkastusoikeutta ole toteutettu kuukauden kuluessa, katsotaan tarkastuspyyntö evätyksi
 1. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttäminen markkinointiviestintään. Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan henkilökohtaisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

 1. Tietojen säilyttäminen

Potilastietoja säilytetään Lain potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785) liitteen mukaisesti 12 vuotta edellisestä käyntikerrasta. Mikäli edellistä käyntipäivämäärää ei ole tiedossa, säilytetään tietoja 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä, jos kuolemasta ei ole tietoa.